Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về dự án nuôi tảo xoắn spiruline trước khi bạn thấy bể nuôi tào với hệ thống khuấy, nhà kính và phòng thí nghiệm chế biến, sấy và đóng gói.

  

Một chương trình đào tạo kỹ thuật cho các nhân viên được dự kiến ​​nhằm đạt được chất lượng sản phẩm tối ưu với các tiêu chuẩn châu Âu, việc này nhằm mục đích giáo dục, phổ biến chonông dân địa phương hoạt động mới  này. Chúng tôi muốn giúp những người có mong muốn tham gia vào hoạt động nuôi tảo trên đất của họ.Chương trình này như cỗ máy tạo công việc bởi vì các chuỗi sấy khô và đóng gói sản phẩm có thể tạo ra việc làm cho nhân dân địa phương.

Các dự án khác lớn hơn đang được nghiên cứu: