Cần có:

  • Sự hỗ trợ của chính phủ và Bộ ngoại giao Pháp.
  • Sự thỏa thuận với Nhà nước sở tại.
  • Sự đồng thuận của chính quyền địa phương để quản lý các điều kiện làm việc. Hội được chính quyền VN chấp nhận theo giấy phép số AU522/UB-HD ngày 30/03/2010 của PACCOM. PACCOM (Ủy ban điều phối viện trợ nhân dân) là một tổ chức của chính phủ Việt Nam, trực thuộc Thủ Tướng, có nhiệm vụ điêu phối và kiểm tra hoạt động của các hội và các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam.

Xây dựng và quản lý dự án:

  • Bắt đầu bằng đóng góp ý kiến của các thành viên tham gia nhằm: xác định mục tiêu, xác định các hành động cụ thể cần thực hiện, các điều kiện về con người, vật chất và tài chính cần có.
  • Tìm kiếm nguồn hỗ trợ.
  • Hợp tác thực hiện dự án tại chỗ dựa theo sự thỏa thuận của các bên liên quan và và theo sự đóng góp của các bên.
  • Được giám sát bởi một điêu phối viên hoặc người quản lý, có nhiệm vụ chỉ đạo nhằm cải tiến và đàm phán, thương lượng nhằm đạt sự đồng thuận trong việc thực hiện dự án.
  • Lên kế hoạch giám sát, kiểm tra, đánh giá thường xuyên.