Hội “Những đứa con của rồng” (“Les enfants du dragon”) là một tổ chức của Pháp, đựợc thành lập theo Luật ngày 01/07/1901, khai báo ngày 15/02/2009 và công bố trên “Journal officiel” của Pháp ngày 07/03/2009 với số niêm yết là 20090010 và mã xác nhận WALDEC W596003365. Hợp đồng tái tục trong 3 năm dựa trên quyết định số 30 BNG-HĐ  ngày 08/02/2013

của Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Hội được thành lập với mục tiêu giúp đỡ về tài chính cũng như về vật chất các dự án từ thiện nhằm giúp đỡ những người nghèo ở Việt Nam và qua đó tạo cơ hội cho những người tình nguyện tham gia những nhiệm vụ từ thiện cho Hội hoặc gián tiếp qua các hội thành viên khác; khuyến khích các hoạt động từ thiện thông qua bản tin và các nội dung khác trên trang web của Hội : www.lesenfantsdudragon.com.

Các hoạt động và nhiệm vụ từ thiện của hội được tổ chức dựa theo nhu cầu của từng địa phương. Việc này cho phép những người tình nguyện khám phá thế giới với các trải nghiệm hữu ích và các hành động cụ thể mang tính xã hội, kinh tế, giáo dục… Các hoạt động và nhiệm vụ bao gồm việc gặp gỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn, neo đơn (trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố, người tàn tật, trẻ em nhiễm HIV/AIDS…) và giúp đỡ họ cùng với cơ sở vật chất sẵn có (trường học, trường dạy nghề, phòng khám chữa bệnh…), xây dựng nhà tình nghĩa cho những người nghèo… Các hoạt động và nhiệm vụ của hội cũng sẽ tạo điều kiện cho tình nguyện viên khám phá nền văn hóa và dân tộc Việt Nam, cùng với đó là sự chia sẻ, gặp gỡ.