05/11/2017: This Sunday morning we were invited to the annual assembly of Solidarité des Peuples (Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tâc ở khu dân cư) of the Khu phố 9 district, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân where was presented to the public the report of the actions of the state and associations in this district.

23172958_1499796420056590_1023814940735966996_n