Ở đây bạn sẽ có thể tải về các tài liệu và xem hình tự động. Xem hình tự động cũng có sẵn tại avi với âm nhạc của cha nuôi của chúng tôi, Rémi Bauchmann.

DocumentFrenchEnglishVietnamese
Intermediary report 01.2019DownloadDownloadDownload
Accounting audit report 2017Download
Activity Report 2017DownloadDownloadDownload
Accounting audit report 2016DownloadDownloadDownload
Intermediary report 08.2016DownloadDownload
Intermediary report 01.2016DownloadDownload
Activity Report 2015Download
LogoDownloadDownloadDownload
Brochure - page 1DownloadDownloadDownload
Brochure - page 2DownloadDownloadDownload
BannerDownloadDownload
A4 posterDownload
Roll-UpDownload
PlaquetteDownload
Affiche ParrainageDownload
Formulaire engagementDownload
Slideshow - pptDownloadDownload
Statutes 2015Download
Statutes 2013DownloadDownload
Membership formDownloadDownloadDownload
Sirene - INSEEDownload
Orphanage project presentationDownloadDownloadDownload
Orphanage for sponsorsDownloadDownload
Slideshow - SpirulinaDownloadDownloadDownload
Song of "Les Enfants du Dragon"Download
Press digestDownloadDownloadDownload
Charte VolontaireTélécharger
Clause ConfidentialiteTélécharger
Guide collecte de fondTélécharger
Decharge ResponsabiliteTélécharger
Guide accueil volontaireTélécharger
Questionnaire prealableTélécharger