Ở đây bạn sẽ có thể tải về các tài liệu và xem hình tự động. Xem hình tự động cũng có sẵn tại avi với âm nhạc của cha nuôi của chúng tôi, Rémi Bauchmann.

Documentfrancaisanglaisvietnamien
Rapport d'activite 2020TéléchargerTélécharger
Rapport d'activite 2019TéléchargerTéléchargerTélécharger
Rapport d'activite 2018TéléchargerTéléchargerTélécharger
Rapport intermediaire narratif Jan 2019TéléchargerTéléchargerTélécharger
Rapport Commissaire aux Comptes 2017Télécharger
Rapport d'activite 2017TéléchargerTéléchargerTélécharger
Rapport Commissaire aux Comptes 2016TéléchargerTéléchargerTélécharger
Rapport intermediaire narratif Aout 2016TéléchargerTélécharger
Rapport intermediaire narratif Jan 2016TéléchargerTélécharger
Rapport d'activite 2015Télécharger
LogoTéléchargerTéléchargerTélécharger
Brochure - page 1TéléchargerTéléchargerTélécharger
Brochure - page 2TéléchargerTéléchargerTélécharger
BanderoleTéléchargerTélécharger
Affiche A4Télécharger
Roll-UpTélécharger
PlaquetteTéléchargerTélécharger
Affiche ParrainageTélécharger
Formulaire engagementTélécharger
Diaporama - pptTéléchargerTélécharger
Statuts 2015Télécharger
Statuts 2013TéléchargerTélécharger
Bulletin d'adhesionTéléchargerTéléchargerTélécharger
Sirene - INSEETélécharger
Dossier projet orphelinatTéléchargerTéléchargerTélécharger
Dossier Mecenat orphelinatTéléchargerTélécharger
Diaporama - SpirulineTéléchargerTéléchargerTélécharger
Chanson "Les Enfants du Dragon"Télécharger
Coupures de presseTéléchargerTéléchargerTélécharger
Charte VolontaireTélécharger
Clause ConfidentialiteTélécharger
Guide collecte de fondTélécharger
Decharge ResponsabiliteTélécharger
Guide accueil volontaireTélécharger
Questionnaire prealableTélécharger